EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

 • Siz, bundan böyle sözleşmede kısaca EĞİTMEN olarak anılacaksınız.
 • Yazardan Direkt Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

Değirmen Sokak, Nida Kule, Kat: 10, Daire: 18, Kozyatağı/İstanbul (Bundan böyle YD ATÖLYE olarak anılacaktır.)

İşbu sözleşmenin amaçları doğrultusunda EĞİTMEN ve YD ATÖLYE tek tek “TARAF” ve hep birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, internet üzerinden hizmet verecek online platforma gerçek kişiler tarafından yüklenen eğitimlerin, hizmet almak isteyen öğrenci/kullanıcılar ile buluşturulmasını hedeflemektedir. Taraflar güven ve gizlilik ilkesine dayanarak EĞİTMEN’lerin yetkin olduğu alanlarda eğitimlerini online platforma yükleyebilecekleri, online platformun da hizmeti (Eğitmen tarafından hazırlanarak yüklenen eğitimleri) işbu sözleşme kapsamında kendisine devredilen haklar kapsamında, kullanıcı/öğrencilere kesintisiz ve tam sunacağı ile söz konusu hizmetlerin satışından elde edilecek gelirlerin paylaşımı esasları ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • EĞİTMEN tarafından YD ATÖLYE’ye ders, sınav, ödev, kaynak, cevap, kurs açılış sayfası ve duyurular gibi içerikler yüklendiğinde EĞİTMEN, içeriklerden sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.
 • EĞİTMEN, yetkin olduğu alanda doğru bilgi içeren hizmeti sağlayacağını, eğitim verdiği ve hizmet sunduğu alanda gerekli eğitim ve öğrenim, bilgi ve birikim ve yetkinlik anlamında gerekli nitelik, sertifika ve uzmanlığa sahip olduğunu beyan ve kabul eder.
 • EĞİTMEN’den YD ATÖLYE tarafından 3.2’de belirtildiği üzere sertifika, uzmanlık belgesi ya da eğitim vermek amacıyla gerekli niteliği haiz olduğunu gösteren bilgi ve belge talep edildiği takdirde bunları şartsız koşulsuz YD ATÖLYE yetkilisine sunmayı kabul eder.
 • EĞİTMEN, öğrenci/kullanıcı tarafından sistem üzerinden sorulan sorulara 24 (yirmi dört) saat içinde cevap vereceğini ve öğrenci/kullanıcı’yı yanıltmayacağını beyan ve kabul eder.
 • EĞİTMEN, sunacağı hizmeti kullanmak üzere gerekli lisanslara, rıza ve izinlere sahip olduğunu, sunacağı hizmetin fikri mülkiyetine dair tüm hakların sahibi ve/veya kullanım yetkisine sahip olduğunu ve YD ATÖLYE’ye sunacağı hizmetin herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini/kötüye kullanmadığını, YD ATÖLYE tarafından talep edilmesi halinde, işbu maddede sayılan hallere dair hak sahipliği belgelerini ivedilikle sunmayı beyan ve kabul etmektedir.
 • EĞİTMEN, YD ATÖLYE platformuna yüklediği hizmetin hukuka aykırı, uygunsuz, saldırgan, ırkçı olmayan, nefret söylemi içermeyen içerikler olduğunu ve içeriğin amacının yanlış bilgi yaymak veya sağlamak olmadığını, öğrenci/kullanıcı’ya izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam veya ticari veya başka türlü istekler göndermeyeceğini beyan ve kabul eder. İşbu maddeye aykırı davranışların YD ATÖLYE platformuna herhangi bir hukuki ya da cezai sorumluluk yüklemesi durumunda olası soruşturma, dava, tazminat talepleri ve sair hallerde YD ATÖLYE’un yanında davaya taraf olacağını ve sorumluluğun kendine ait olduğunu beyan ve kabul eder. YD ATÖLYE’nin gayrikabili rücu her türlü tazminat ve rücu hakkı saklıdır.
 • EĞİTMEN, sunduğu hizmet dolayısı ile YD ATÖLYE’ye telif ödemek dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişiden lisans alınması ya da telif ödenmesini gerektirecek faaliyette yer almayacağını beyan ve kabul etmektedir. EĞİTMEN’in, sunduğu hizmetin fikri mülkiyetine dair 3. kişiler tarafından YD ATÖLYE’ye yöneltilebilecek her türlü talepler ile hakkında açılabilecek her türlü davalarda YD ATÖLYE’nin yanında davaya taraf olacağını ve sorumluluğun kendine ait olduğunu beyan ve kabul eder. YD ATÖLYE’nin gayrikabili rücu her türlü tazminat ve rücu hakkı saklıdır.
 • EĞİTMEN, hizmetin sınırlanmasını veya söz konusu hizmetin YD ATÖLYE politikası dışında sunulmasını engellemekle yükümlüdür. İşbu sunduğu hizmeti kötüye kullanmayacağını kabul ve beyan etmektedir.
 • EĞİTMEN, YD ATÖLYE platformunda hizmet veren diğer EĞİTİMCİ’lerin hizmet sağlamasını engelleyecek davranışlarda bulunmamakla yükümlüdür.
 • EĞİTMEN’in, YD ATÖLYE’nin politikaları doğrultusunda sunduğu hizmetin kaldırılmasını talep etmesi durumunda, hizmete erişimin, 14 (on dört) gün sonra yeni kullanıcılar açısından sonlanacağını, EĞİTMEN tarafından sunulan hizmetin kaldırılması öğrenci/kullanıcılara verilen hakların ise devam edeceğini gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan etmektedir. YD ATÖLYE, EĞİTMEN tarafından sunulan hizmeti pazarlama amacıyla kullanmaya her koşulda devam edecektir.
 • YD ATÖLYE, EĞİTMEN’in isim, soyisim, resim, görüntü gibi bilgilerini kaydeder ve EĞİTMEN tarafından sunulan hizmetin pazarlama, tanıtma, sergileme, umuma arz, satma işlemleriyle bağlantılı olarak kullanılacağını kabul eder.
 • YD ATÖLYE, EĞİTMEN’e gereken altyapıyı sunmakla yükümlü olduğunu beyan ve kabul etmektedir.
 • YD ATÖLYE, EĞİTMEN tarafından verilen hizmetin öğrenci deneyimlerinin olumsuz olması, EĞİTMEN’in dürüstlük kuralına aykırı hareket etmesi, platformun, diğer eğitmenlerin veya öğrenci/kullanıcıların haklarına zarar vermesi durumunda ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın hizmeti kaldırma/sınırlandırma, ödemeleri askıya almaya veya eğitmenleri engelleme hakkını saklı tutmaktadır. EĞİTMEN, işbu maddede belirtilen hükümlere aykırı davrandığı takdirde YD ATÖLYE tarafından ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceğini beyan ve kabul etmektedir.

 

4. MALİ HAK DEVRİ VE YD ATÖLYE’A LİSANS

 • EĞİTMEN; Sözleşme’ye konu içerikler ile ilgili, aşağıda belirtilen hakların herhangi bir şekil veya formatta veya mecrada kullanım haklarını ve bu hakların mecra ve formatlarına bakılmaksızın (süre, yer ve sayı bakımından bir sınırlama olmaksızın); işleme hakkı, umuma arz, satış, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı,  İnternetten veya diğer tüm sanal ortamlardan veya gsm veya cep telefon vasıtaları ile yayım ve iletim hakları dahil  tüm telif veya mali hakları, bu haklara eklenen veya bu hakların bölünmesinden doğan veya doğabilecek hakları ile tüm mali, ilk umuma sunum, komşu ve/veya bağlantılı haklarını, (merchandising) ticari veya “EĞİTMEN’in “YD ATÖLYE” için hazırlanan içeriklerde kullandığı görüntü, müzik ve EĞİTMEN’in ismi dahil promosyon nesne/ürün haklarını ve içeriklerle ilgili reklam haklarını, EĞİTMEN’in YD ATÖLYE’ye yüklediği tüm içeriklerle ilgili hakların devri, lisansı ve ruhsatı dahil, manevi hakları hariç olmak üzere başkaca herhangi bir sınırlama olmaksızın tasarrufta bulunma haklarını Sözleşme süresince YD ATÖLYE’ye devrettiğini gayrikabili rücu olarak beyan ve kabul eder. 3.10 madde hükmü saklıdır.
 • EĞİTMEN tarafından YD ATÖLYE’ye gönderilen içeriklerin umuma arz, pazarlama, satış, kullanma ve bu amaçlar doğrultusunda doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla bu içeriği öğrenciler/kullanıcılara alt lisanslandırma hakkı verdiğini beyan ve kabul eder. Buna, erişilebilirlik sunmak amacıyla altyazı ekleme veya içeriği değiştirme hakkı dahildir.
 • YD ATÖLYE, EĞİTMEN tarafından sunulan içeriğin teslim etme, pazarlama, tanıtma, sergileme veya işletme ve kalite kontrol amaçlarıyla tümünü veya herhangi bir bölümünü kaydedebilir. YD ATÖLYE’ye ad, resim, görüntü veya ses; EĞİTMEN tarafından, gönderilen içerik veya YD ATÖLYE tarafından içeriği sunma, teslim etme, pazarlama, tanıtma, sergileme ve satma işlemleriyle bağlantılı olarak kullanımına izni vermekte ve tüm gizlilik, tanıtım hakları veya bunlarla bağlantılı benzer nitelikteki diğer haklardan, izin verilen ölçüde feragat etmektedir.

 

5. MALİ HÜKÜMLER

 • EĞİTMEN, sunacağı hizmet karşılığında belirlediği taban fiyatı YD ATÖLYE’ye sunacaktır. Taraflar hizmetin bedelini karşılıklı KDV hariç belirleyecektir.
 • EĞİTMEN tarafından sunulan hizmet öğrenci/kullanıcı tarafından satın alındığında YD ATÖLYE tarafından yükümlü olunan vergiler ve %3 oranında yönetim ve hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden EĞİTMEN’e %50 ödeme yapılacaktır.
 • Hizmetin bedeli YD ATÖLYE tarafından güncellenebilir. YD ATÖLYE tarafından herhangi bir güncelleme yapıldığında işbu tutar EĞİTMEN’in bu sözleşme kapsamında belirttiği e-posta adresine bildirilir.
 • EĞİTMENişbu sözleşmenin imza tarihi ile uygun durumda banka hesap bilgilerini ve IBAN numarasını YD ATÖLYE’ye bildirmekle yükümlüdür. YD ATÖLYE tarafından EĞİTMEN‘e yapılacak ödeme; EĞİTMEN‘e ödenecek  bedelin 100 TL’yi aştığı ayı takip eden ikinci ay sonuna kadar işbu sözleşmede belirtilen hesaba yapılacaktır.  Dolandırıcılık, fikri mülkiyet hakkı ihlali veya diğer yasaların ihlalinin tespit edilmesi durumunda YD ATÖLYE, ödeme yapmama hakkını saklı tutabilir.
 • Öğrenci/kullanıcının 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanması durumunda hizmet bedeli öğrenci/kullanıcıya iade edileceği gereğince EĞİTMEN, işbu hizmetin 14 (on dört) gün kullanılmasından kaynaklı herhangi bir hak ve alacak iddia edemeyeceğini beyan ve kabul etmektedir.
 • YD ATÖLYE tarafından EĞİTMEN’e ödeme yapıldıktan sonra öğrenci cayma hakkını kullanırsa, YD ATÖLYE; geri ödeme miktarını EĞİTMEN’e yapılacak bir sonraki ödemeden düşebilir veya EĞİTMEN’e yapılacak başkaca ödeme bulunmaması halinde ödemeler, geri ödenecek miktarı karşılamak için yeterli değilse EĞİTMEN’den işbu tutar talep edilebilir.

 

6. TİCARİ MARKALAR

 • EĞİTMEN, YD ATÖLYE’ye ait ticari marka/markaları, YD ATÖLYE koşulları çerçevesinde yalnızca YD ATÖLYE platformunun tanıtımı veya pazarlaması durumunda kullanacağını ve YD ATÖLYE’nin talebi doğrultusunda, ticari marka kullanımını durduracağını beyan ve kabul eder. YD ATÖLYE, söz konusu tanıtım veya pazarlamadan dolayı herhangi bir ad altında ödeme yapmayacaktır.
 • EĞİTMEN, YD ATÖLYE marka/markalarını yanıltıcı ve aşağılayıcı şekilde kullanmayacağını, yasaları ihlal edecek şekilde uygunsuz, müstehcen veya yasalara aykırı konu veya materyalle bağlantılı olarak kullanmayacağını beyan ve kabul eder.

 

7. HESABIN SİLİNMESİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

 • EĞİTMEN’in hesabının silinmesini talep etmesi durumunda YD ATÖLYE ile destek@ydatolye.com e-posta adresi üzerinden yazılı olarak iletişime geçecektir.
 • Taraflar, işbu Sözleşmenin geçerliliğinin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra aşağıda yazılı sözleşme maddelerinin geçerliliğini sürdüreceğini beyan ve kabul etmiş sayılırlar.
 • Mali Hak Devri ve YD ATÖLYE’a Lisans ile alt lisanslama hakkı
 • Diğer Kullanıcılarla İlişki
 • Ödemelerin alınması
 • Geri Ödemeler
 • Hesabın Silinmesi

 

8. YD ATÖLYE VE EĞİTMEN ARASINDAKİ İLİŞKİ

YD ATÖLYE ve EĞİTMEN arasında hiçbir ortak girişim, iş ortaklığı, istihdam, yüklenicilik veya temsilcilik ilişkisi bulunmamaktadır. Taraflar işbu hususu beyan ve kabul ederler.

 

9. HUKUKİ DÜZENLEMELER

YD ATÖLYE uygulamaları netleştirmek ve/veya farklı uygulamalar yansıtma amacıyla Sözleşmeyi güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. YD ATÖLYE, dilediği zaman Sözleşmeyi değiştirme/güncelleme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmede esaslı değişiklik olduğu takdirde EĞİTMEN’i bu husula ilgili bilgilendireceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Esaslı değişiklikler dışında kalan durumlar hariçtir. Aksi belirtilmediği sürece yapılan değişiklikler aynı gün yürürlüğe girer.

 

10. DELİL SÖZLEŞMESİ VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme uyarınca EĞİTMEN ile yapılacak her türlü yazışma, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda resmi kayıtlar, elektronik bilgiler, bilgisayar kayıtları ve her türlü taraflarca kanıtlanabilen yazışmalar/görseller bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini HMK md. 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve taraflar arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların öncelikle sulh olmak yolu ile eğer bu şekilde çözülemiyorsa İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

11. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İşbu sözleşme taraflarca belirlenen ihbar ve ihtarsız bildirim hakkı saklı kalmak üzere, taraflarca yukarıda belirtilen adrese 5 (beş) iş günü önceden bildirim yapılarak sona erdirilebilir. Öğrenci/kullanıcıya sunulan sınırsız erişim hakkı göz önünde bulundurularak öğrenci/kullanıcı tarafından satın alınan eğitimler hariç olmak üzere taraflar sözleşmeyi sona erdirebilirler.

 

12. YD ATÖLYE İLE İLETİŞİME GEÇME

EĞİTMEN, YD ATÖLYE ile iletişime geçmek için destek@ydatolye.com E- posta adresini kullanacaktır. YD ATÖLYE hizmetleri ile ilgili soru, sorun ve geri bildirimlerin işbu belirtilen e-posta adresine yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Size daha iyi hizmet sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Kabul Ediyorum
Yasal Sözleşmelerimiz ×
×